insanca yaşam projesi

HELSİNKİ YURTTAŞLAR DERNEĞİ1

Bu sayfa içeriğinin ms word kopyası tıklayınız.

Helsinki Yurttaşlar Derneği Kuruluş Amaçları ve Kısa Tarihçe

Helsinki Yurttaşlar Derneği, temel hak ve özgürlükler, barış, demokrasi, çoğulculuk alanlarında çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşudur.

Siyasi partiler, hükümet ve devletlerden bağımsız olarak çalışan Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd) uluslararası sözleşmelerle belirlenen barış, insan hakları, çevreyi tahrip etmeyen bir ekonomi, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerlerin hayata geçirilmesini ve sivil tabanda yaygınlaştırılmasını hedefler. Tüm etkinlikleriyle, çoğulcu demokratik yapıların ve sivil toplum inisiyatiflerinin geliştirilmesini amaçlayan hYd'nin temel çalışma ilkesi, sorunların karşılıklı anlayış ve diyalog yoluyla çözümüdür.

HYD, yaşamlarını biçimlendiren karar ve eylemlerde, yurttaşların bizzat söz sahibi olmaları ilkesinden hareket eder. Toplumsal sorunların çözümünde, tarafların bu sorunları tartışabilecekleri ve birlikte çözüm üretebilecekleri ortamları yaratmaya özen gösterir. Diyalog, çözüm üretme ve uzlaşma çizgisini oluşturmaya çalışır.

Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin Türkiye'deki faaliyetinin başlangıcına kaynaklık eden ve uluslararası bir çalışma konferansı olarak nitelenen Helsinki Yurttaşlar Meclisi (hCa - Helsinki Citizens' Assembly) ise, barış, insan hakları, çevreyi tahrip etmeyen bir ekonomi, uluslararası demokrasi ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde faaliyet gösteren toplumlar arası bir dayanışma ve ilişki ağıdır.

Avrupa'da, barış ortamına elverişli şartların geliştirilmesine zemin hazırlayan Helsinki Nihai Senedi, Doğu-Batı bloklarına ayrılmış bir dünyada insan haklarını, bütün toplumların saygı göstermesi gereken ortak bir değer haline getirmiştir. Meclisin ve derneğimizin adında yer alan Helsinki sözcüğü, sözleşmenin bu tarihsel anlamına bir göndermedir. hCa, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK) ve Paris Şartı ile devletler düzeyinde devam eden bu sürecin, sivil tabana yayılmasını ve toplumlar arası diyaloğun zenginleştirilmesini hedefler.

Helsinki Yurttaşlar Derneği Tüzüğü

Derneğin Amacı
Madde 2: Derneğin amacı, 1 Ağustos 1975 tarihinde, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu, 35 ülkenin imzaladığı Helsinki Nihai Senedi ile başlatılan ve 21 Kasım 1990 tarihinde, Paris Zirvesi sonunda aynı ülkelerce imzalanan Paris Şartı ile geliştirilerek korunan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK) sürecinde yükümlülük altına girilen ilkelerin desteklenmesi ve hayata geçirilmesine katkıda bulunmaktır.
Derneğin Çalışma Alanı
Madde 3: Derneğin çalışma alanı, temel hak ve özgürlükler, sorunların karşılıklı anlayış ve barış içinde çözümü, demokrasi ve sosyal adalete dayalı uluslararası topluluğun sivil toplum düzeyinde, aşağıdan yukarıya süreçler yoluyla örgütlenmesi amacı için sosyal çalışmalar yaparak; eğitim, öğretim, bilim, kültür ve sanat etkinliklerinde bulunarak bireysel, kurumsal ve toplumsal boyutlarda iletişim, etkileşim, dayanışma ve işbirliğini güçlendirmektir.
Derneğin Çalışma Biçimleri
Madde 4: Dernek amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:
  • a) Bağımsız olarak ya da ilgili kuruluşlarla birlikte bilimsel, kültürel, sanatsal, eğitsel nitelikte kurs, konferans, toplantı, seminer, panel, sempozyum ve sergiler düzenlemek ya da başkalarınca düzenlenmiş olanlara katılmak;
  • b) Belirlenen amaç doğrultusunda araştırma - geliştirme merkezleri ve benzeri kuruluşlar açmak; görsel, işitsel ve yazılı yayınlar yapmak; benzer alanlarda faaliyet gösteren kamusal veya özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak;
  • c) Konaklamaya, eğlenmeye, dinlenmeye ve sosyal kültürel etkinliklere elverişli tesisler kurmak, işletmek;
  • d) Yurt içindeki ve yetkili makamların izniyle yurt dışındaki diğer resmi ya da özel kurum ve kuruluşlarla yardımlaşma ve işbirliğine girmek;
  • e) Yetkili makamların izniyle her türlü taşınır ve taşınmaz satın alıp satmak, kiralayıp kiraya vermek, taşınmazlarla ilgili her türlü hukuki tasarruflarda bulunmak.
Derneğin Organları
Madde 12: Derneğin organları şunlardır:
  • a) Genel Kurul
  • b) Yönetim Kurulu
  • c) Denetleme Kurulu

Raporlar

İletişim:

Helsinki Yurttaşlar Derneği
Adres:İnönü Cad. No: 77 / 13
34437 Gümüşsuyu
Beyoğlu - İstanbul Türkiye
Tel: +90 212 292 68 42 - 43
Faks: +90 212 292 68 44
e-mail: info@hyd.org.tr
url: www.hyd.org.tr
 

Notlar:

1 Bu belgedeki bilgilerin tümü Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin internet sitesinden derlenmiştir: www.hyd.org.tr