insanca yaşam projesi

DEVRİMCİ İŞÇİSENDİKALARI KONFEDERASYONU1

Bu sayfa içeriğinin ms word kopyası tıklayınız.

DİSK Hakkında

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, kısa adıyla DİSK, Türkiye işçi sınıfının yüz yılı aşkın mücadelesinin bir ürünüdür. O mücadelenin mirasını yansıtmaktadır.

DİSK'in kuruluşu ve gelişimi 1960'lı yılların ekonomik, toplumsal ve siyasal koşullarında, yeni gereksinimlerine göre yeni arayışlar içinde olan işçi kitlelerinin yeni bir sendikacılık anlayışına yönelmelerinin somut bir ürünüdür.

DİSK, 13 Şubat 1967'de Türk-İş yönetiminin sınıf uzlaşmacısı politikasına karşı çıkan ve bu yüzden de Türk-İş'ten dışlanmaya çalışılan sendikalar tarafından kuruldu.

Türkiye'nin dört bir yanına yayılan kitle eylemleriyle, işçi sınıfının üretimden gelen gücünü kullanarak, 15-16 Haziran'ı, DGM Direnişi'ni, 1 Mayıs kutlamalarını, 20 Mart Faşizme İhtar Eylemi'ni, Demokrasi Mitinglerini gerçekleştirip işçi sınıfının sendikal alanda umudu oldu.

1967'den sonra işçilerin diledikleri sendikayı özgürce seçebilmeleri için yoğun mücadele veren, sarı sendikalara karşı 'gizli oy-açık sayım' ilkesine dayalı referandum uygulamalarını yaygınlaştıran DİSK, güdümlü sendikacılığa karşı ilk ve ciddi seçenektir. Türkiye sendikal hareketi sınıf için ne kazandıysa, bunda DİSK'in büyük payı vardır.

DİSK bugün 300 bini aşkın emekçinin üye olduğu 22 sendika ve 8 bölge temsilciliğiyle her platformda işçi sınıfının hak ver taleplerini savunan, yeni kazanımlar için mücadele veren bir örgüttür.

DİSK yılların bilgi birikimi ve çelikleşmiş emekçi iradesinin edindiği deneyimlere oluşturulmuş ilkeler çerçevesinde mücadele veren bir örgüttür.

SENDİKAL ANLAYIŞIN TEMEL İLKELERİ

1) DİSK, Kitle örgütüdür.
İşçilerin ekonomik-demokratik haklarının kazanılması, korunması ve geliştirilmesi için mücadele veren DİSK cinsiyeti, ırkı, etnik kökeni, anadili, bölgesi, siyasal görüşü, dinsel inancı ne olursa olsun; mavi tulumlu, beyaz yakalı, işçi-memur, kırsal bölgede çalışanı, kısacası tüm ücretlilerin biraraya geldiği bir kitle örgütüdür. Bu nedenle yaşamını ücretle kazanan tüm işçiler DİSK üyesi sendikalara üye olabilirler.
2) DİSK, Sınıf örgütüdür
Sendikalar emek-sermaye çelişkisinde ve mücadelesinde taraftırlar. Sermaye tarafından sömürülen ve ezilen işçiler sendikalarda bir araya gelirler ve çıkarlarını savunurlar. Benzer koşullarda çalışıp birlikte üreten, emek güçlerini satıp ücretle çalışan, sorunları ortak olan, üretim içindeki yerleri ve toplumsal konumları gereği bir sınıf oluşturan işçilerin savundukları çıkarlar sınıf çıkarlarıdır. Nesnel durumu sonucu çıkarları sermaye ile çelişen tüm işçilerin aynı sendikaya üye olmaları sendikaları 'sınıf' örgütü yapar. Sendikaların kitle örgütü ve sınıf örgütü olmaları birbiriyle çelişmeyen tersine birbirini tamamlayan niteliklerdir.
3) DİSK, Bağımsız Bir örgüttür
Sendikalar, işçi sınıfının ekonomik-demokratik hakları için mücadele verirken farklı işlevlere sahip siyasi partilerden, siyasal iktidarlardan, sermayeden, devletten, resmi ideolojiden bağımsız çalışmak zorundadırlar. Bu nedenle DİSK bağımsız bir örgüttür. Türkiye gibi güdümlü sendikacılık geleneğinin çok köklü olduğu bir ülkede sendikal bağımsızlık son derece önemlidir.
Ancak sendikal bağımsızlık, mücadelede 'tarafsızlık' anlamına gelemez. Sendikalar siyasi mücadele konularına ilgisiz kalamazlar. İşte bu yüzdendir ki DİSK, kurulduğu günden bugüne kadar 'tarafsızlığa' ve 'partilerüstü politika'ya karşı olmuştur.
DİSK ve DİSK üyesi sendikalar, işçi sınıfının ve toplumun yararına olan politikaları destekler, zararına olan politikalara etkin bir biçimde karşı çıkarlar.
DİSK, demokrasi, ulusal bağımsızlık, sürekli ve kalıcı bir dünya barışı için mücadele verir. İşçilerin yalnız ücretlerini değil, toplumsal konumlarını değiştirmeyi, geliştirmeyi amaçlar.
4) DİSK Demokratik Bir Örgüttür
DİSK ve DİSK üyesi sendikalar, demokrasinin sendikalara yansıması olan sendikal demokrasiyi gerçekleştiren kuruluşlardır.
Sendikal demokrasi, sendikaya üye tüm işçilerin yüklenebilecekleri ve istedikleri görevlere seçilebilmeleri, yöneticilerini demokratik yöntemlerle seçebilmeleri, sendikal çalışmaya ilişkin her konuyu özgür iradeleriyle oylayarak belirleyebilmeleri, görüşlerini serbestçe dile getirebilmeleri demektir.
DİSK ve üyesi sendikalarda tüm kararların alınmasında, uygulanmasında, uygulamanın denetlenmesinde tüm üyelerin demokratik katılımı temel koşuldur.
Bu nedenle DİSK ve üyesi sendikalarda 'taban söz ve karar sahibidir.'
DİSK ve üyesi sendikalarda işyeri temsilcileri, doğrudan o işyerinde çalışan işçiler tarafından seçilir. Toplu sözleşme taslağı o işyerinde çalışan işçilerle birlikte hazırlanır. Toplu sözleşme görüşmeleri işçilerce seçilen temsilcilerin katılımıyla sürdürülür ve görüşmelerin her aşaması üyelere duyurulur. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanırsa, imzadan önce son bir kez o işyerinde çalışan işçilerin oylamasına sunulur. Grev söz konusu olduğunda greve o işyerindeki işçiler özgür iradelerle, gizli oy açık sayım yöntemiyle karar verirler. Tüm bu çalışmalarda açık bir politika izlenir.

DİSK NE YAPACAK?

DİSK, bu ilkeler doğrultusunda işçi sınıfının ekonomik-demokratik haklarını kazanacak, onları koruyacak ve geliştirecek. Bunu yaparken sadece ücretlerin köklü bir biçimde yükseltilmesini değil; mücadele zemini üzerine kurulu, günümüz koşullarına uygun bir sendikal anlayışı somutlayacaktır.

DİSK, sadece isteyen değil, istenen şeyin nasıl gerçekleştirileceğini de gösteren ve gerçekleştiren bir sendikal yapı oluşturacaktır.

DİSK, emekçi onuruna en üst değeri veren, toplumda temel değişimler için mücadele eden, işçi-memur ayrımını ortadan kaldıran, emekçilerin mesleki eğitimini de içeren, bilgi edinmeye ilişkin tüm gereksinimlerini karşılayan, kadın ve genç işçilerin sendikal yaşama etkin katılımını gerçekleştiren bir merkez olacaktır.

DİSK, yalnızca işyerlerini ilgilendiren sorunlarla değil, işçilerin mahalle sorunlarından kreşine, dinlenme hakkından eğitimine, müzik, spor, sanat gereksinimlerine kadar tüm yaşamını gözönünde tutarak hizmet sunan bir sendikal yapılanma gerçekleştirecektir.

DİSK'İN ÖRGÜTSEL YAPISI

Karar organları

DİSK Danışma Organları;

 1. Başkanlar Kurulları;
  • a) Başkanlar Kurulu
  • b) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu
 2. Şube Başkanları ve Genel Temsilciler Kurulları;
  • a) Şube Başkanları Kurulu
  • b) Genel Temsilciler Kurulu
 3. Bölge Temsilciler Kurulu

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE ÜYELİKLER

DİSK kuruluşundan itibaren işçi sınıfının uluslararası mücadelesine özel önem vermiştir Emekçilerin hak ve özgürlükler mücadelesini uluslararası alanda en iyi şekilde yürütebilmek ve sınıf dayanışmasını güçlendirmek amacıyla Uluslararası Özgür İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ICFTU) ve Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) üyesi olmuştur.

Raporlar: Yeni Sanayi Stratejisi, Tarım Raporu 2000, Asgari Ücret, Çeşitli Avrupa lkelerinde İşkolu Toplu Pazarlığı, 8 Mart Emekçi Kadinlar Günüdür !

Projeler ve Çalışmalar: Çocuk İşçiliği, Adana Stajyer Öğrenciler Çalışması, Sendikal Hak İhlalleri

Basın Açıklamaları:

İletişim:

Adres:Abide-i Hürriyet Cad. Nakiye Elgün Sok.
No: 117 K: 5-6-7 80260 Şişli ISTANBUL
Tel: (0212) 291 00 05-06
Faks: (0212) 234 20 75
e-mail: info@disk.org.tr
url: www.disk.org.tr
 

Notlar:

1 Bu belgedeki bilgilerin tamamı Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun internet sitesinden derlenmiştir: www.disk.org.tr