insanca yaşam projesi

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ1

Bu sayfa içeriğinin ms word kopyası tıklayınız.

TBB Hakkında

Türkiye Barolar Birliği, bütün baroların katılımıyla oluşan, kamu kurumu niteliğinde, tüzel kişiliği haiz bir üst meslek kuruluşudur.

Türkiye Barolar Birliği, yasaların bir meslek kuruluşu olarak kendisine yüklediği görevlerinin yanında, toplumun hukuki sorunlarıyla ilgili görüş ve önerileriyle de Türk hukuk sisteminin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Bünyesinde oluşturduğu alt komisyonlarda; yasal düzenlemelerle ilgili çalışma yapmakta, özellikle demokrasi ve insan hakları adına uygulamada ortaya çıkan aksamalara karşı sorumluluk bilinciyle etkin bir biçimde mücadele vermektedir.

Baroların güçlendirilmesi ve savunma mesleğinin gelişmesi için özveriyle çalışan Türkiye Barolar Birliği, uluslararası platformda Türkiye'nin hukuki gelişmeleri yakından izleyebilmesi ve yapılan etkinliklerde yer alması amacıyla da faaliyet göstermektedir.

Başlangıçta 52 baro temsilcisiyle kurulmuş olan Türkiye Barolar Birliği, bugün 74 baronun katılımı ile yaklaşık 48.000 avukatı temsil etmektedir. Birliğin merkezi Ankara' dadır.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİNİN ORGANLARI

4 yılda bir yenilenen seçimlerle göreve gelen yönetimler tarafından idare edilen Türkiye Barolar Birliğinin organları şunlardır:

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİNİN GÖREVLERİ

Baroların işlemlerini itiraz mercii olarak inceleyen ve karara bağlayan Türkiye Barolar Birliği, üst kuruluş olarak üstlendiği görevlerin yanında, Avukatlık Kanununun 110uncu maddesi uyarınca aşağıdaki görevleri de yerine getirir.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BÜNYESİNDEKİ ÇALIŞMA KOMİSYONLARI

Türkiye Barolar Birliği, yasada belirlenen görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmek ve ülkenin gündemindeki hukuki sorunları incelemek amacıyla çalışma komisyonları oluşturmaktadır. Konularında uzmanlaşmış avukatlardan kurulmuş olan bu komisyonlarda, komisyon üyeleri yanında, üzerinde çalışılan konu ile ilgili diğer uzmanlar da görev almaktadır. Komisyon çalışmaları, raporlar halinde Birlik Başkanlığı'na sunulmakta ve bu raporlar gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmekte,Türkiye Barolar Birliği bilgi merkezinde arşivlenmekte ve ilgililerin yararlanması için muhafaza edilmektedir.

Önemli yasal düzenlemeler yapılırken Birlik bünyesinde geçici ihtisas komisyonları oluşturularak hukuksal görüş belirlenmektedir.

Birlik bünyesinde sürekli görev yapan komisyonlar;

İnsan Hakları Komisyonu; Türkiye Barolar Birliği bünyesinde 1997 yılından beri faaliyette bulunan İnsan Hakları Komisyonu, avukatların insan hakları konusunda mesleki eğitimi, Anayasa ve yasaların temel insan hak ve özgürlükleri açısından incelenmesini, AİHS ve ek protokoller, AİHM'ye bireysel başvuru ve adil yargılanma konusunda panel, seminer ve konferans düzenlemeyi bu konuda broşür bildiri vb. yayın yapmayı amaçlamaktadır.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda 4667 sayılı yasa ile yapılan değişiklikle, Türkiye Barolar Birliği’ne verilen "Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak" ve "Mesleki dayanışmanın sağlanması ve devamlılığı için her türlü çalışmalarda bulunmak , mesleğe ve meslek mensuplarına yönelik hak ihlallerine karşı avukatlık mesleğini ve meslektaşlarını savunmak ve bu konularda her türlü yasal ve idari girişimlerde bulunmak" görevlerinin yerine getirilmesi amacıyla Türkiye Barolar Birliği, insan hakları ve hak ihlalleri konusundaki çalışmalarını bir yıldan beri "Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi" olarak yürütmeye başlamıştır.

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Komisyonu; Birliğin dış ilişkilerini düzenlemek ve Avrupa Birliği ile ilgili çalışmalarını koordine etmek üzere kurulmuştur.

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Komisyonunun (DİABK) çalışma konuları arasında; Türkiye'nin Avrupa Birliğine giriş sürecindeki uyum çalışmaları öncelik almaktadır.

Kamu Avukatları Komisyonu; Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan avukatların çalışma şartları ve haklarıyla ilgili konularda faaliyette bulunmak üzere kurulmuştur.

Parlamento ile İlişkiler, Mevzuatı İzleme ve Yargı Reformu Komisyonu; Yasaların hazırlık aşamasında etkin katkı sağlayabilmek amacıyla kurulan bu komisyon mevzuatı yakından izleyerek görüş belirlemektedir.

Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM) bünyesinde kadın hukuku komisyonları bulunan baro temsilcilerinin katılımıyla oluşan TÜBAKKOM, aile içi şiddet de dahil olmak üzere, kadınlara karşı yapılan her türlü ayrımcılıktan kaynaklanan sorunlara çözüm getirilmesi için çalışmalar yapmaktadır.

Yayın Komisyonu; Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılacak yayınlar hakkında karar vermek ve yayınları gerçekleştirmek üzere kurulmuştur.

Türkiye Barolar Birliği'nin 2001 yılı son sayısından itibaren hakemli çıkarılmaya başlayan bir dergisi ve aylık olarak yayınlanan bir bülteni bulunmaktadır.

Türkiye Barolar Birliğinin Üyesi Olduğu Uluslararası Organizasyonlar

Türkiye Barolar Birliği iletişim bilgileri için tıklayınız

İstanbul Barosu iletişim bilgileri için tıklayınız

İSTANBUL BAROSU2

CMUK UYGULAMA SERVİSİ

01.12.1992 tarihinde yürülüğe giren 3842 sayılı değişik yasa ile CMUK'ta yapılan değişiklikle yakalanan kişi veya sanık soruşturmanın her hal ve derecesinde bir veya birden fazla Müdafii'nin hukuki yardımından faydalanabilir hükmü getirilmiştir. Yine yakalanan kişi ve sanık Müdafii seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse talebi halinde, eğer yakalanan kişi veya sanık 18 yaşını bitirmemiş ise veya sağır veya dilsiz veya kendini savunamayacak kadar malul olur ise talebi aranmadan Baro tarafından kendisine bir müdafii tayin edilir hükmü ile Müdafii tayin yetkisi baroya verilmiştir.

İstanbul Barosu, yasanın baroya verdiği bu yetkiyi daha hızlı ve sağlıklı kullanmak amacı ile bünyesinde CMUK Uygulama Servisi'ni oluşturmuştur. Oluşturulan bu servis 24 saat açık olup, karakollardan, savcılıklardan ve mahkemelerden gelen talepleri karşıladığı gibi hukuki yardım talebinde bulunan kişilerden gelen talepleri de karşılamaktadır.

CMUK Uygulama Servisi zaman içinde kendini geliştirmiş ve uygulamada yer alan avukatların özverili çalışması ile yanlızca gelen taleplere avukat göndermekle kalmayıp yapılan hukuka aykırı işlemleri izlemek ve bunlarla mücadele etmek konusunda da çalışmalar yapmıştır. Bu arada CMUK Uygulama Servisine başvurarak çalışmak isteyen avukatlar ile uygulamada halen çalışan avukatlar dönem içinde meslek içi eğitim çalışmaları yaparak gelişmeler karşısında sürekli bilgilerini yenilemektedirler. Ayrıca bölgelerde yapılan aylık toplantılar ile mesleki sorunlarda tartışılmakta ve dayanışma sağlanmaktadır.

Uygulamada hazırlık aşamasında sıkca rastlanan hukuka aykırı işlemlerin (gözaltı süresinin aşılması, işkence ve kötü muamele v.s.) önüne geçebilmek için ve yakalanan kişilerin bir an önce özgürlüklerine kavuşması amacı ile servise gelen talepler hızla değerlendirilmekte ve en kısa süre içinde yakalanan kişi veya sanığın bulunduğu yere ulaşılmaktadır.

CMUK Uygulama Servisinde 1800 avukat kayıtlı olup, 1100 avukat faal olarak çalışmaktadır.

İSTANBUL BAROSU ADLİ YARDIM BÜROSU

Adli Yardım Bürosu, hafta içi her gün hukuki yardıma ihtiyacı olup avukatlık hizmetinden yararlanmak için maddi olanağı bulunamayanlara, iki şubesi ve merkez bürosuyla hizmet sunmaktadır.

Başvuru sırasında istenen belgeler;

İstanbul Barosu Adli Yardım Bürosu iletişim bilgileri için tıklayınız

İSTANBUL BAROSUNDAKİ MERKEZLER

KADIN HAKLARI UYGULAMA MERKEZİ

Merkez tanıtımı

Öncelikle fiziksel,cinsel,psikolojik,ekonomik,vb. her türlü şiddete maruz kalan ya da ekonomik gücü yeterli olmayıp, aile hukukuna ilişkin konularda hukuki yardım talebinde bulunan kadınlara ,gerek danışma telefonu aracılığıyla gerekse bizzat başvurularında hukuki bilgilendirme ve desteğin sağlanması amacıyla kurulmuştur Bunun yanısıra gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz şunlardır :

Yasalardaki ve uygulamadaki ayrımcılıkların önlenmesi doğrultusunda çalışmalar yaparak

Kadın hakları konusundaki hukuki perspektifimizi geliştirebilecek tez çalışması, örnek kararlar, örnek dilekçeler uluslararası metinler ,broşür ,kitap ve benzeri yayınlar biraraya getirilerek, bugün için meslektaşlarımızın yararlanabileceği ancak ileride gerçekleştirilmesi olası bir 'Kadın Hakları Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi 'ne de önayak olabilecek bir oluşturulması.

İNSAN HAKLARI MERKEZİ

Merkez tanıtımı

1997 yılı başlarında İnsan Hakları Komisyonu olarak oluşturulmuştur. 1997 Ekim ayında İnsan Hakları Merkezine dönüştürülmüştür. Merkez, Başkan Yürütme Kurulu ve üyelerden oluşmaktadır. İnsan Hakları Konusunda öncelikle Avukatlar olmak üzere kamuyu bilgilendirmek,İnsan Hakları İhlallerinin önlenmesi yollarının tartışılmasını sağlamak, İnsan Haklarına yönelik yayınlar yapmayı amaçlamaktadır.

Çalışma Grupları

ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ

Çalışma Grupları

BARO KOMİSYONLARI

ENGELLİ HAKLARI KOMİSYONU

Komisyon tanıtımı
  1. Yaşadığımız ülke koşulları ve ülkemizdeki engelli vatandaşlarımızın sayılarının 8 milyon civarında olduğunu göz önüne aldığımızda , engelli vatandaşlarımızın ülke şartları içerisinde kendi haklarını arayamadıkları ve haklarının ihlali sürecinde devreye girerek komisyon olarak, hak kayıplarının engellenmesini sağlamak
  2. Engelli vatandaşlarımızın omuzlarına ağır gelen istihdam, sağlık, eğitim vs. birçok alanda karşılaşılan problemleri asgari sınıra indirmeyi amaçlayan çalışmalarda bulunmak
  3. Engelli vatandaşlarımızın topluma entegrasyonuna ilişkin etkinlikler düzenlemek , baromuzdan önce irtibata geçebilecekleri Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği içerisinde bulunmak
  4. Yasalarımızda bedensel engelli olmayı , doğanın şartı olarak değil , yetersizlik olarak görülmesine neden olan çeşitli hükümler mevcut olup bu hükümlerin değiştirilmesi amacı ile ilgili komisyonlarla ve Baro Yönetim Kurulu ile irtibata geçilmesi
  5. Engelli hakları ile ilgili mevzuatın sağlıklı ve güncel hali ile toplanması ve uygulanmasının sağlanması, konularında komisyonumuz çalışmalarına başlamıştır

Engelli Hakları Komisyonu iletişim bilgileri için tıklayınız

KADIN HAKLARI KOMİSYONU

Kadın Hakları Komisyonu,
Yasalarda kadın- erkek eşitliğinin sağlanmasına ve eşit hakların uygulamaya yansımasına destek oluşturmak;
kamuoyunu yasal hakları konusunda bilgilendirmek;
Nereye ve nasıl başvuracakları konusunda bigi edinmek isteyen ve hakları konusunda da yeterli bilgisi bulunmayan kırsal kesim kadınlarına fahri danışmanlık yapmak;
Baroların Kadın Hakları Komisyonlarıyla işbirliği yapmak;
İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği'yle dayanışma içinde çalışmak
Devlet Bakanlığına ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğüne, eşitlik politikalarına uygun olması amacıyla hazırlanmış olan Yasa Tasarıları'na ilişkin görüş bildirmek amacıyla kurulmuştur.

Komisyon, kadınların yasal hakları konusundaki çalışmalarından dolayı 1996 yılında "Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığınca Ödüllendirilmiştir." Kurucu başkan Av.Dr. Tennur Koyuncuoğlu'dur. Halen 92 üyesi mevcut olan Komisyonun başkanlığını 1999 yılından itibaren Av. Nazan Moroğlu sürdürmektedir.

Kadın Hakları Komisyonu iletişim bilgileri için tıklayınız

 

İletişim Bilgileri:

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

Adres: Karanfil Sokak No : 5/62 06650 Kızılay - ANKARA
Tel: +90 312 - 425 30 11 - 425 36 19 - 418 05 12 - 418 13 46
Faks: +90 312 - 418 78 57
Web sitesi: www.barobirlik.org.tr
e-mail: admin@barobirlik.org.tr

İSTANBUL BAROSU

Adres: İstanbul Barosu Orhan Adli Apaydın Sokak
Baro Han K:2 34430 Beyoğlu / İSTANBUL
Tel: +90 (212) 251 63 25
Fax: +90 (212) 293 89 60
Web: www.istanbulbarosu.org.tr

İSTANBUL BAROSU ADLİ YARDIM BÜROSU

Merkez Bürosu
Adres: İstiklal cad. Orhan Adli Apaydın sok. Baro han. Kat: 3/304 Beyoğlu/İstanbul
Tel: (0212) 251 63 25 (dahili 150 ve 163)
Fax: (0121) 293 89 60
Kadıköy (Anadolu Yakası) Şubesi
Adres: Bahariye caddesi 82/7 Kadıköy/İstanbul
Tel: (0216) 414 68 53
Faks: (0216) 414 68 43
Bakırköy Şubesi
Adres: Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi 1. kat Bakırköy
Tel: (0212) 583 12 33
Faks: (0212) 466 37 77

KADIN HAKLARI UYGULAMA MERKEZİ

Avrupa yakasından başvurular için
Adres: İstiklal Cad. Orhan Adli Apaydın Sok. Baro Han.
Kat:3 Oda No:305 Beyoğlu/İstanbul
Tel: 0212 292 77 39
Faks: 0212 293 00 45
Anadolu yakasından başvurular için
Adres: Bahariye cad. No: 82/7 Kadıköy/İstanbul
Tel: 0216 414 68 53
Faks: 0216 414 68 43
E-mail: khum@istanbulbarosu.org.tr

ENGELLİ HAKLARI KOMİSYONU

Av. S. SEFA BİLGİÇ (Koordinatör)
Tel: 0216 346 06 25
Faks: 0216 374 67 05
GSM: 0532 272 81 44
Av.BASRİ BALOĞLU (Başkan)
Tel: 0216 347 03 21
Faks: 0216 347 38 21
GSM: 0532 497 29 05
Av.CEMİL YAZARKAN (Başkan Yrd.)
Tel: 0216 309 05 35
GSM: 0532 426 89 96
Av.NALAN ALAÇAL (G. Sekreter)
Tel: 0216 346 41 66
Faks: 0216 346 41 66
GSM: 0532 306 98 60

Kadın HAKLARI KOMİSYONU

Av.İLKNUR ADİLLER (Koordinatör)
Tel: 0216 310 72 94
Faks: 0216 310 07 89
GSM: 0532 277 10 28
Av.NAZAN MOROĞLU (Başkan)
Tel: 0212 245 33 05
Faks: 0212 245 05 01
Av.ŞÜKRAN EROĞLU (Başkan Yrd.)
Tel: 0212 296 15 85
GSM: 0532 292 57 91
Av.HANDAN SANER (G. Sekreter)
Tel: 0216 2444709
 

Notlar:

* Bu belge "İnsanca Yaşam Projesi" Temel İnsan Hakları Eğitimleri kapsamında hazırlanmıştır.

1 Türkiye Barolar Birliği ile ilgili bilgllerin tamamı Birliğin internet sitisinden derlenmiştir. www.barobirlik.org.tr

2 İstanbul Barosu hakkındaki bütün bilgiler Baronun internet sitesinden derlenmiştir. www.istanbulbarosu.org.tr