insanca yaşam projesi

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ1

Bu sayfa içeriğinin ms word kopyası tıklayınız.

TBB HAKKINDA

Türkiye Barolar Birliği, bütün baroların katılımıyla oluşan, kamu kurumu niteliğinde, tüzel kişiliği haiz bir üst meslek kuruluşudur. Birlik, avukatlık mesleğinin hak ettiği yere ulaşması için baroların ve baro mensuplarının, uzun yıllar özveriyle sürdürdükleri çalışmalar sonucunda, Türk hukuk sistemi içinde bugünkü yerini almıştır.

Türkiye Barolar Birliği, yasaların bir meslek kuruluşu olarak kendisine yüklediği görevlerinin yanında, toplumun hukuki sorunlarıyla ilgili görüş ve önerileriyle de Türk hukuk sisteminin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Bünyesinde oluşturduğu alt komisyonlarda; yasal düzenlemelerle ilgili çalışma yapmakta, özellikle demokrasi ve insan hakları adına uygulamada ortaya çıkan aksamalara karşı sorumluluk bilinciyle etkin bir biçimde mücadele vermektedir.

Baroların güçlendirilmesi ve savunma mesleğinin gelişmesi için özveriyle çalışan Türkiye Barolar Birliği, uluslararası platformda Türkiye'nin hukuki gelişmeleri yakından izleyebilmesi ve yapılan etkinliklerde yer alması amacıyla da faaliyet göstermektedir. Türkiye Barolar Birliği, giderek daha ayrıntılı ve etkili hale getirmeğe özen gösterdiği çalışmalarını, ulusal ve uluslararası paneller, seminerler ve kurultaylar aracılığıyla Türk ve yabancı hukuk dünyasına duyurmaktadır.

TARİHÇE

16 Mayıs 1963'te hazırlığı tamamlanarak 7 Temmuz 1969 tarihinde yürürlüğe giren 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile "Türkiye Barolar Birliği" nin kurulması yasal olarak da kabul edilmiştir.

Başlangıçta 52 baro temsilcisiyle kurulmuş olan Türkiye Barolar Birliği, bugün 74 baronun katılımı ile yaklaşık 48.000 avukatı temsil etmektedir. Birliğin merkezi Ankara' dadır.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİNİN ORGANLARI

4 yılda bir yenilenen seçimlerle göreve gelen yönetimler tarafından idare edilen Türkiye Barolar Birliğinin organları şunlardır:

Disiplin Kurulu;

Disiplin Kurulu; Avukatlık Kanunu ile avukatlık mesleğinin ilke ve kurallarına uymayan eylem ve davranışlarda bulunanlarla mesleki çalışmada görevini gereği gibi yerine getirmeyenler hakkında baro disiplin kurulları tarafında verilen kararlar ile baroların tedbir mahiyetinde verdikleri işten çıkarmaya ilişkin kararları itiraz mercii olarak inceleyerek karara bağlamaya yetkilidir.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİNİN GÖREVLERİ

Baroların işlemlerini itiraz mercii olarak inceleyen ve karara bağlayan Türkiye Barolar Birliği, üst kuruluş olarak üstlendiği görevlerin yanında, Avukatlık Kanununun 110uncu maddesi uyarınca aşağıdaki görevleri de yerine getirir.

Özellikle 1136 sayılı yasanın yaklaşık 90 maddesinde değişiklik yapan ve yeni kurallar getiren 4667 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden sonra, Türkiye Barolar Birliği'nin iş hacmi daha da artmıştır. Yeni yasa ile bağımsız bir kuruluş olma yolundaki hedefine bir adım daha yaklaşan Türkiye Barolar Birliği, yargının kurucu unsuru olan savunmanın temsilcisi avukatların üst kuruluşu olarak Adalet Bakanlığının vesayetinden büyük ölçüde kurtulmuş; Bakanlığın onayına sunulan kararlarında, Bakanlık görüşüne karşı direnme hakkını elde etmiştir.

4667 sayılı yasa ile getirilen düzenlemeden sonra; İki yılda bir yeniden gözden geçirilerek yürürlüğe konan Avukatlık Asgari Ücret Tarifelerinin belirlenmesinde daha etkin rol oynamaya başlayan Birlik, avukatlık ruhsatnamelerinin düzenlenmesinde de Bakanlığın yerini almıştır.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BÜNYESİNDEKİ ÇALIŞMA KOMİSYONLARI

Türkiye Barolar Birliği, yasada belirlenen görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmek ve ülkenin gündemindeki hukuki sorunları incelemek amacıyla çalışma komisyonları oluşturmaktadır. Konularında uzmanlaşmış avukatlardan kurulmuş olan bu komisyonlarda, komisyon üyeleri yanında, üzerinde çalışılan konu ile ilgili diğer uzmanlar da görev almaktadır. Komisyon çalışmaları, raporlar halinde Birlik Başkanlığı'na sunulmakta ve bu raporlar gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmekte,Türkiye Barolar Birliği bilgi merkezinde arşivlenmekte ve ilgililerin yararlanması için muhafaza edilmektedir.

Önemli yasal düzenlemeler yapılırken Birlik bünyesinde geçici ihtisas komisyonları oluşturularak hukuksal görüş belirlenmektedir.

Birlik bünyesinde sürekli görev yapan komisyonlar;

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİNİN ÜYESİ OLDUĞU ULUSLARARASI KOMİSYONLAR

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ VE İNSAN HAKLARI

İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Birlik üyesi baro mensubu meslektaşların insan hakları konusunda meslek içi eğitimleri, BM insan Hakları Bildirgesi ve uluslararası sözleşmelerin Anayasa ve yasalarımızın temel insan hak ve özgürlükleri açısından incelenip değerlendirilmesi ve adil yargılanma konusunda panel, seminer ve konferanslar düzenlemek amacıyla 1997 yılında oluşturulan insan Hakları Komisyonu 2001'in sonlarında yerini TBB insan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezine (İHAUM) bırakmıştır.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nda 4667 sayılı yasa ile yapılan değişikliklerle Türkiye Barolar Birliğine "Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak (Av. Kanunu md. 110/17)ve "Mesleki dayanışmanın sağlanması ve devamlılığı için her türlü çalışmalarda bulunmak , mesleğe ve meslek mensuplarına yönelik hak ihlallerine karşı avukatlık mesleğini ve meslektaşlarını savunmak ve bu konularda her türlü yasal ve idari girişimlerde bulunmak görevleri verilmiş(Av. Kanunu md. 121/18) , bu değişiklikler nedeniyle Türkiye Barolar Birliği içinde faaliyet gösteren insan Hakları Komisyonu yerine bir insan Hakları Merkezi oluşturulmuştur. Merkezin bu konuda uzmanlaşmış akademik kadrolardan ve avukatlardan oluşan 20 kişilik bir Bilim Danışma Kurulu ve 6 Kişiden oluşan bir Yürütme Kurulu bulunmaktadır.

TBB, insan hakları ve hak ihlalleri konusundaki çalışmalarını insan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi" aracılığı ile yürütmektedir. Türkiye'de insan hakları konusunda faaliyette bulunan muhtelif dernekler mevcuttur ancak Avukatlık Kanununun 110/17 md. hükmünde yapılan değişikle " Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak " görevi de Türkiye Barolar Birliğine verilmiştir.

TBB, kanundan aldığı bu yetkiyle, kendi bünyesi içinde "insan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi" ni kurmuş ve faaliyete geçmesini sağlamıştır. Burada önemli olan husus, halen Türkiye'de insan hakları konusunda kamusal nitelik taşıyan bağımsız yegane kuruluşun TBB insan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi oluşudur.

PLANLANAN FAALİYETLER

I. TOPLANTILAR VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI

A) Yüksek Mahkemelerle Toplantılar: 2003-2004
1) İnsan Haklan Avrupa Sözleşmesi ve Adli Yargı,
Tarih: 26-27 Eylül 2003, Avrupa Konseyi işbirliğiyle
2) İnsan Haklan Avrupa Sözleşmesi ve İdari Yargı,
Tarih: 24-25 Ekim 2003, Avrupa Konseyi işbirliğiyle
3) İnsan Haklan Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa yargısı,
21-22 Şubat 2004, Avrupa Konseyi iş birliğiyle
B) İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi 50. yıl Toplantısı
1) İnsan Haklan Avrupa Sözleşmesi ve Türkiye, IHAS'ın Türkiye tarafından onaylanmasının 50.yılı vesilesiyle yine Avrupa Konseyi ile işbirliği çerçevesinde öngörülen büyük toplantı, 17,18 ve 19 mayıs 2004. (işbirliğine bazı ulusal kurumlar da dahil edilebilir)
C) Avukatlara Yönelik Eğitim Çalışmaları
1) Avukatlara Yönelik İnsan Hakları Formasyonu çalışmaları. Avukatlar için İnsan Haklan Formasyonu, ilki Kayseri'de gerçekleştirilecektir.
2) Formasyon oluşturma dizisinin 2'incisi Eylül veya Ekim ayında, 3.üncüsü Aralık, 4.üncüsü Şubat, 5.incisi Mart veya Nisan aylarında gerçekleştirilecektir.
3) Avukatların formasyonuyla ilgili faaliyetler 2.nci toplantıdan itibaren Avrupa Konseyi ile işbirliği çerçevesine yapılması planlanmıştır. Bu amaçla teknik komite toplantısı, 16 Temmuz 2003 tarihinde Erzurum'da gerçekleştirilecektir.

II. YAYIN ÇALIŞMALARI

1) Dernekler Yasa Taslağı (yayımlandı)
2) Avrupa Birliği "İnsan Hakları ve Siyasal Yapı" toplantısının Türkçe ve İngilizce olarak yayın çalışmaları halihazırda sürdürülmektedir.

III. DOKÜMANTASYON ÇALIŞMALARI

1) İnsan Haklan alanında başta Avrupa Konseyinin yayınları olmak üzere, belge ve yayınları bir araya getirmek amacıyla yazışmalara başlanmıştır.
2) Dünya'da ve Türkiye'de İnsan Haklan ihlallerinin takibi ve dosyalanması

İletişim:

Adres: Karanfil Sokak No : 5/62
06650 Kızılay - ANKARA
Tel: (+90 312) 425 30 11 - 425 36 19 - 418 05 12 - 418 13 46
Faks: (+90 312) - 418 78 57
url www.barobirlik.org.tr
e-posta admin@barobirlik.org.tr
 

Notlar:

1 Bu belgedeki bilgilerin tamamı Türkiye Barolar Birliği'nin internet sitesinden derlenmiştir: www.barobirlik.org.tr