Ugg Botas Charms Pulseiras abercrombie and fitch tiffany bangles tiffany necklaces tiffany angir hollister rs gold vivienne westwood

insanca yaşam projesi

Temel İnsan Hakları Eğitim Programı

1., 2. ve 3. gruplar ders programı (01.03.2004 - 17.04.2004).

4., 5. ve 6. gruplar ders programı (29.03.2004 - 18.04.2004).

İNSAN HAKLARINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İ. Işıl Gül

Amaç: İnsan hakları kavramının çok boyutlu irdelenmesi.
İçerik: İnsan hakları kavramını şablon söylemlerden çıkarıp, psikolojik ve anatomik olarak irdelemek ve örneklerle açıklayarak çok iyi bir şekilde algılanmasını sağlamak.
Kaynak: Evrensel İnsan Hakları Sözleşmesi madde başlıkları

İNSAN HAKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

L. Bertan Tokuzlu

Amaç: Eski Yunandan itibaren insan haklarının gelişimi ve günümüzde yapılan çalışmalar.
İçerik: Tarihsel gelişimine bakarken eski roma ve yunan kentlerinde İnsan haklarının nasıl algılandığı ve günümüzde özellikle 2.Dünya savaşından sonra nasıl geliştiği detaylı olarak irdelenmektedir.

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE İNSAN HAKLARI

İ. Işıl Gül

Amaç: Birleşmiş Milletler'in (BM) kurulmasıyla ile başlayan çeşitli insan hakları çalışmalar.
İçerik: Birleşmiş Milletler kuruluşundan itibaren temel insan haklarına, kişinin onur ve değerine ve kadın ile erkeğin eşit haklarına inancı yeniden ortaya çıkarmıştır ve üyelerinin bu alandaki görev ve yükümlülüklerini ilke olarak belirlenmiştir. Bu seminerde kuruluşundan itibaren Birleşmiş Milletler insan hakları çalışmalarının irdelenmesi yanı sıra Avrupa Konseyi ve AGİT çalışmalarının içeriklerinin tanıtılması.
Kaynak 1: Uluslararası örgütler ve insan hakları
Kaynak 2: Ekonomik, sosyal ve kültürel haklara ilişkin uluslararası sözleşme ile korunan haklar
Kaynak 3: Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi uluslararası sözleşmesi
Kaynak 4: Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi ek ihtiyari protokol

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİNDE İNSAN HAKLARININ KORUNMASI

İ. Işıl Gül

Amaç: Birleşmiş Milletler sisteminde insan haklarının korunması için yapılan çalışmaların gelişimi ve çalışma sistemleri.
İçerik: Birleşmiş Milletler Antlaşması bağlamında kurulan insan haklarını koruma usul ve mekanizmaları detaylı olarak incelenmesi ve her birimin çalışma esaslarının ele alınıp irdelenmesi.
Kaynak 1: Birleşmiş Milletler'de insan haklarının korunması
Kaynak 2: Birleşmiş Milletler insan hakları koruma sistemi: ms word doc, gif image
Kaynak 3: Birleşmiş Milletler medeni ve siyasi haklar sözleşmesine ilişkin atölye çalışması

AVRUPA KONSEYİ'NDE İNSAN HAKLARININ KORUNMASI

Nurcan Kaya

Amaç: Kuruluş amaçları ve hedefleri arasında çoğulcu demokrasinin sağlanması, insan haklarının güvenceye alınması olan Avrupa Konseyi'ni tanıtma.
İçerik: Birleşmiş Milletler gibi 2. Dünya Savaşından sonra 1949'da kurulan Avrupa Konseyi'nin kuruluş amaçları ve hedefleri arasında olan çoğulcu demokrasinin sağlanması, bütün ülkelerde parlamenter rejime geçilmesi, insan haklarının güvenceye alınması, sosyal ve ekonomik anlamda gelişmiş refah içinde yaşanabilmesi için yapılan tüm çalışmaların kronolojik olarak irdelenmesi.
Kaynak 1: Avrupa konseyi ve insan hakları
Kaynak 2: Uluslararası Af Örgütü hakkında
Kaynak 3: Avrupa bölgesi insan hakları sistemi

DEMOKRATİK VE ANAYASAL SİSTEMDE İNSAN HAKLARININ KORUNMASI

L. Bertan Tokuzlu

Amaç: T.C. 1962, 71, 82 ve 2000 Anayasaları sisteminde insan haklarının korunması.
İçerik: T.C. Anayasanın ikinci maddesinden başlayarak insan hakları ile ilgili tüm maddelerinin 1961,71 82 ve 2000 anayasalarında karşılaştırmalı olarak incelenmesi ve kısıtlamalar ve pozitif ayrımcılık gibi konuların örneklerle irdelenmesi.
Kaynak 1: 1961 Anayasası
Kaynak 2: 1982 Anayasası (Son Anayasa)

AVRUPA BİRLİĞİ VE AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ'NDE İNSAN HAKLARININ KORUNMASI

L. Bertan Tokuzlu

Amaç: AB vatandaşlarının temel haklarını ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği'nde (AGİT) insan hakları.
İçerik: AB'nin vatandaşlarına karşı sorumluluklarını düzenleyen ve 7-8 Aralık 2000'de "Nice Zirvesi"nde onaylanan belge ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı'na (AGİK) katılan devletlerin hükümet başkanın katılımıyla çeşitli ülkelerde yaptıkları zirveler sonucu aldıkları karaların irdelenmesi.
Kaynak 1: Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi
Kaynak 2: Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı ve Türkiye
Kaynak 3: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Helsinki Nihai Senedi
Kaynak 4: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Paris Şartı
Kaynak 5: Avrupa Güvenlik Şartı

KLASİK LİBERAL HAKLAR

L. Bertan Tokuzlu

Amaç: TBMM temel hak ve hürriyetlerden bir tanesini sınırlayacak bir kanun çıkarırken uymak zorunda uymak zorunda olduğu kurallar.
İçerik: Yasama organı kanun yaparken bir temel hak ve hürriyeti sınırlıyorsa anayasada verilen hakların özüne dokunmayacaktır. Hakkın özüne dokunmak ne demektir? Bu seminerlerde bu konu detaylı olarak örneklerle irdelenmektedir.

SOSYAL VE EKONOMİK HAKLAR VE DAYANIŞMA HAKLARI

İ. Işıl Gül

Amaç: T.C. Anayasası ve buna bağlı diğer kanunlarda sosyal ve ekonomik ve dayanışma hakları.
İçerik: Sosyal ve ekonomik ve dayanışma hakların bağlamında T.C. Anayasası genel ve özel maddelerinin tek tek gözden geçirilip uygulamalardan örneklerle pekiştirilmesi.
Kaynak: Ekonomik, sosyal ve kültürel haklara ilişkin anayasa hükümleri

İNSAN HAKLARI AKTİVİZMİ KAMU KURUMLARI

L. Bertan Tokuzlu

Amaç: Yargısal olmayan Mekanizmaları kullanarak İnsan hakları ile ilgili şikayetleri idari teşkilat içerisinde çözme yöntemleri.
İçerik: Yasama organı ve İdari teşkilat içersinde İnsan hakları mekanizmaları oluşturulmuştur. Bu seminerde örgütlenmenin nasıl olduğunu, hangi şartlarda başvurabileceği tanıtılır. TBMM içerisinde insan hakları ihlalleri inceleme komisyonu, idari teşkilatın içerisinde Başbakanlığın altındaki örgütlenme ve altında onlara verilmiş görevler ve sonra il ve ilçe bazında örgütlenmeler ve İnsan hakları konusunda nereye gitmemiz gerektiği konusunun detaylı irdelenmesi.
Kaynak 1: AİHM'e başvuru formu (pdf dosyası)
Kaynak 2: AİHM'e başvuru için açıklama(pdf dosyası)
Kaynak 2: AİHM'e başvuru için açıklayıcı not(pdf dosyası)

KAMU KURUMLARI NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI

Nurcan Kaya

Amaç: Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının tanıtılması.
İçerik: Kamu Kurumu Niteliğindeki, barolar,Türk Tabibler Birliği gibi Meslek Kuruluşlarının yapılarının tanıtılması ve insan hakları için yaptıkları çalışmalarının örneklerle irdelenmesi.
Kaynak 1: Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
Kaynak 2: Türkiye Barolar Birliği hakkında
Kaynak 3: Kadının bakış açısından kamu yönetimi temel kanunu
Kaynak 4: Kamu emekçileri sendikalari konfederasyonu
Kaynak 5: Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
Kaynak 6: Mimarlar odası
Kaynak 7: İstanbul Barosu
Kaynak 8: İstanbul Tabibler Odası
Kaynak 9: Türkiye Barolar Birliği
Kaynak 10: Türkiye Eczacılar Birliği

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

Nurcan Kaya

Amaç: İnsan hakları konusunda çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının tanıtılması.
İçerik: Direkt veya dolaylı olarak insan hakları alanında çalışmalar yapan derneklerin kuruluş aşamaları ve çalışmalarının tanıtılması ayrıca bu kurumlarla nasıl ortaklaşa çalışmalar yapılabileceği irdelendi.
Kaynak 1: STK'lara ilişkin mevzuat
Kaynak 2: Mor Çatı hakkında
Kaynak 3: Mazlumder hakkında
Kaynak 4: Türkiye insan hakları vakfı (TİHV) hakkında
Kaynak 5: Türkiye insan hakları vakfı (TİHV) hakkında
Kaynak 6: Helsinki yurttaşlar derneği hakkında