Ugg Botas Charms Pulseiras pandora armband a&f classic shirts tiffany bangles links of london bracelets louis vuitton mbt shoes movie download runescape money security cameras hollister

insanca yaşam projesi

Proje Lideri ve Ortakları

İnsanca Yaşam Projesi Kadıköy Belediyesi liderliğinde sürdürülmüştür. Proje ortakları ise: İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ve Türkiye Sakatlar Derneği İstanbul Şubesi'dir. Proje ortakları, Projenin hedef kitlelerine yönelik çalışmalarıyla tanınan, projenin çalışma konularında uzmanlıkları olan ve dolayısıyla İyi Yönetişim anlamında projeye katkıları son derece önemli olan kuruluşlardır.

Proje Lideri:

Kadıköy Belediyesi

Proje Ortakları:

İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı

İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı Logosu

Zorunlu toplumsal yaşamın içinde, çeşitli nedenlerle ayakta durmakta zorlanan insana destek olmak için, bundan tam 14 yıl önce bir sivil toplum girişimi olarak kurulan İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı'nın amacı:

"İnsanın yaşam kalitesinin arttırılmasına ve toplumsal gelişimine katkıda bulunmak, insan kaynağının verimliliğini, sorun çözme yeteneklerini ve kendi başına ayakta durma becerisini desteklemek ve güçlendirmektir."

Kent varoşlarında sağlıklı üreme, dolayısıyla aile planlaması eğitimi ve hizmetleri, ardından okuma yazma ve meslek eğitimi etkinlikleri geniş bir ilgi ile karşılandı. Ergenlik Çağındakiler İçin Cinsellik Eğitimi ve Üreme Sağlığı Programı; Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve HIV/AIDS Eğitimi, Çocuk Emeğinin Kaldırılmasına Yönelik Çalışmalar, Mülteci ve Sığınmacılar İçin Destek Projeler, Kadınların Sosyo-Ekonomik Statülerinin İyileştirilmesine Dönük Etkinlikler ve bu geniş düzlemdeki diğer çalışmalarıyla İKGV bugün de amacına yönelik proje ve hizmetler üretmeye devam etmektedir.

Birçok ulusal ve uluslararası örgütle koordinasyon içinde sürdürdüğü bu aktiviteler sayesinde proje geliştirme ve uygulama alanında da önemli bir deneyim kazanan İKGV, 1997'den bu yana Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun (UNFPA) uluslararası ölçekte akredite olmuş icra kurumlarından birisidir. İKGV, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey'de özel danışman STK statüsündedir.

Bakanlar Kurulu kararı ile Vergiden Muaf statüsünü kazanmış olan Vakıf, halen Türkiye Ulusal AIDS Komisyonu, Çocuk Emeğinin Ortadan Kaldırılması için Uluslararası Program (IPEC) ve Kadın İçin Destek Oluşturma Grubu (KİDOG) üyesidir.

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Logosu

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı -KEDV-, 1986 yılında kadınların yaşam kalitelerini ve ekonomik durumlarını iyileştirmek amacıyla kurulmuş, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütüdür.

KEDV'in Çalışma İlkeleri:

İstanbul'un dar gelirli semtleri, 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinden etkilenen bölgeler ve Güneydoğu Anadolu'da çalışmalarını sürdürmektedir.

KEDV ayrıca çalışmalarını yaygınlaştırmak amacıyla bu programları hizmetlerine dahil etmek isteyen Türkiye'nin her yerinden belediyelere, sivil toplum kuruluşlarına, kalkınma projelerine ve destek talep eden kadın gruplarına eğitim, danışmanlık ve izleme desteği sağlamaktadır.

KEDV çalışmalarının sonuçlarını yaygınlaştırmak üzere uygun ortam oluşturmak, karşılıklı deneyim alışverişinde bulunmak ve kadınların girişimleri için kaynak yaratmak amacıyla merkezi ve yerel yönetimler, üniversiteler, ilgili alanlardan kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği ve diyalog içindedir. Bu kapsamda, Belediyeler, SHÇEK, Kadının Sorunları ve Statüsü Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile işbirliği koşulları yaratmakta; çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yanısıra, toplumsal sorumluluk çerçevesinde Citibank, İdeefixe, Estore, Microsoft gibi firmalar ve gönüllüleriyle çalışmaktadır.

KEDV Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası gibi çok uluslu kuruluşlarca düzenlenen bölgesel, küresel toplantılara katılır, alınan kararların uygulama sürecini küresel iletişim ağları (Groots International ve Huariou Commission) kanalıyla izler. Hindistan, Kenya, Amerika, Hollanda, Almanya gibi ülkelerden yoksul kadınlarla çalışan benzeri kadın kuruluşlarıyla deneyim alışverişinde bulunur.

Türkiye Sakatlar Derneği İstanbul Şubesi

Türkiye Sakatlar Derneği İstanbul Şubesi Logosu

Türkiye Sakatlar Derneği İstanbul Şubesi, 1960 yılından itibaren şubesi olduğu Türkiye Sakatlar Derneği'nin vizyon ve misyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

1960 yılında kurulan ve 1963 yılında kamu yararına çalışan dernek statüsüne kavuşan TSD geçmişinde olduğu gibi toplumun önündeki zorlu görevleri işbirliği içerisinde, tüm sakat kişiler için çalışmaktadır.

Görevini yansıtan bir ruhla hükümet ve toplumun her kesimi arasında işbirliği ve katılım ruhuyla çalışmaktadır. Temel ilkelerinden biri hükümetin bir bütün olarak hareket etmesi yaklaşımıdır. Sakat kişilerin beklentilerini gerçekleştirmek için hep birlikte gayret gösteren TSD diğer kuruluş ve toplumlarla güçlü işbirliği bağları kurmaktadır.

Kamuoyunu bilgilendirmek maksadıyla hizmeti tüm ülkede yaygınlaştırmak için ülke genelinde 60 şube kurarak faaliyetlerine her geçen gün yenilikler katmaktadır.

Sakat kişilerin, diğer bütün T.C. vatandaşları ile aynı haklardan, sorumluluklardan ve imkanlardan faydalanarak toplum içinde yaşama ve katılma haklarının altını çizmektedir. Sakat kişilerin hizmetlerine geniş kapsamlı bir yaklaşımı öngörmektedir.

Sakat insanlara destek,sağlık ve toplum hizmetleri, dinlenme, eğitim, iş, ulaşım, konut ve adli konular dahil olmak üzere yaşamın her yönüne bakmaktadır.

Zihinsel özür, bedensel ve duyu yeteneklerinde özür, sonradan meydana gelen beyin hasarı ve sinirsel özür gibi farklı sakatlıkları bulunan kişilerin ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

TSD' nin gelecek için vizyonu, fırsat eşitliği olan ve vatandaşlarının yaşamlarında ihtiyaç duydukları çeşitli hizmetlere ulaşabildiği yardımsever ve güvenli toplumların bulunduğu bir ülke yaratmaktır

Hedefleri: